Sjukskrivning: Ett oväntat kapitel i arbetslivet

03 juni 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Sjukskrivning kan vara ett nödvändigt steg när hälsan sviktar. Oavsett om det gäller en kortvarig influensa eller en längre tids återhämtning från en operation, är det viktigt att förstå de processer som omgärdar sjukskrivning. Det handlar inte bara om att få den vila och vård kroppen behöver, utan också om att navigera i de administrativa processerna för att säkerställa ekonomisk trygghet under frånvaron från arbetet.

Förståelse för sjukskrivningsprocessen

Att bli sjukskriven innebär formellt att en legitimerad läkare bedömer att en anställd inte är kapabel att utföra sitt arbete på grund av sjukdom eller skada. Sjukskrivningslängden kan variera beroende på sjukdomens eller skadans art och allvarlighetsgrad. Under sjukskrivningsperioden är den anställde vanligtvis berättigad till sjukpenning från Försäkringskassan, vilket är en ersättning som ska hjälpa till att täcka inkomstförlusten. För att processen ska flyta smidigt är det viktigt att både arbetsgivare och anställda känner till sina rättigheter och skyldigheter. Vid sjukdom är det anställdes skyldighet att snarast meddela arbetsgivaren. Det är även viktigt att söka vård och få ett läkarintyg om sjukskrivningen varar längre än sju kalenderdagar. Intyget ska visa på varför du inte kan arbeta och i vilken omfattning.

Sjukskrivningens första dagar

De första dagarna av en sjukskrivning är ofta kritiska, och det är under denna period den anställda ska meddela sin arbetsgivare och vid behov kontakta vården. I Sverige är det vanligt med en karensdag, vilket innebär att den första dagen av sjukfrånvaron är utan ersättning. Efter karensdagen kan den anställda ansöka om sjukpenning, förutsatt att arbetsförmågan är minskad med minst en fjärdedel. Det är också viktigt att dialogen med arbetsgivaren upprätthålls under sjukskrivningens gång. Arbetsgivaren kan behöva planera för vikarie eller omfördelning av arbetsuppgifter, och det är i båda parters intresse att processen sker smidigt.

sjukskrivning

Att hantera långtidssjukskrivning

Långtidssjukskrivning kan vara en större utmaning både för den anställde och arbetsgivaren. Särskilda regler gäller när en anställd är sjukskriven en längre period, och det kan krävas ytterligare medicinska utlåtanden och bedömningar. Efter 90 dagar i sjukperioden kommer Försäkringskassan att utvärdera om den sjukskrivna är oförmögen att utföra några arbetsuppgifter alls eller inte bara det ordinarie arbetet. Om den anställde inte kan återgå till sin tidigare arbetsplats kan rehabiliteringsprocessen innebära att hitta alternativa arbetsuppgifter eller anpassningar på arbetsplatsen. Kommunikation med arbetsgivaren och inblandade vårdgivare är avgörande för att skapa en framgångsrik återgång till arbetslivet.

Stöd och resurser under en sjukskrivning

Det finns flera stöd och resurser som kan vara till hjälp under en sjukskrivning. Arbetsgivaren kan till exempel hjälpa till med kontakter för företagshälsovård eller andra rehabiliteringstjänster. Ett flertal försäkringsbolag erbjuder också särskilda försäkringar som kan ge extra ekonomiskt stöd vid långvarig sjukdom. Dessutom är det viktigt att den sjukskrivna håller sig informerad om sina rättigheter och vilka bidrag som kan sökas från olika offentliga instanser. Information om detta kan man bland annat få från Försäkringskassans hemsida.

Återgång till arbete

Återgången till arbetet efter en sjukskrivning kan vara en process som kräver stöd. Det kan handla om att börja arbeta deltid och successivt öka sin arbetstid för att kroppen ska hinna anpassa sig. Arbetsgivaren kan spela en central roll i denna process genom att tillhandahålla ett anpassat arbete och ge den stöttning som behövs. Det finns också möjligheter till omställningsstöd och karriärvägledning om återgång till det ursprungliga arbetet visar sig vara omöjligt. Allt detta är en del av det arbetsrättsliga skyddet i Sverige.

Fler nyheter